Komáromban most érdemes pályázni


A komáromi önkormányzat minden évben biztosít forrást a helyi civil szervezetek működésének és szakmai programjainak támogatására. Dr. Molnár Attila polgármester elmondta, a testület az idei költségvetésében szakmai irányvonalakra alapokat különített el, melyek többek között a közművelődés, és a sport területén is lehetőséget adnak a város civil szervezeteinek támogatására. Az alapok elosztásával kapcsolatosan időszerűvé vált a pályáztatási rendszer átgondolása is. A testület által nemrégiben elfogadott új közművelődési és sport pályázati rendszer lehetőséget ad a város civil szervezeteinek működési, eszközfejlesztési támogatatásra, valamint programjaik megvalósítására. A rendszer a korábbiakhoz képest jóval tervezhetőbbé teszi a források elosztását. További információ a ide kattintva érhető el. (Laca)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS  – SPORT

Komárom Város Önkormányzata pályázatot hirdet sport területén tevékenykedő civilszervezetek működésének és szakmai programjainak, valamint eszközfejlesztésénektámogatására(Pályázat kódja: KOM-SP-11)
1. A pályázat célja
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásánaksegítését szolgálja, Komárom város Képviselő-testülete 2006.évi 18. (VI.23.) számú, a civilszervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről alkotott rendelete alapján. Célja a sport területén működő civil szervezetek működéséhez, szakmai programjaihoz, fejlesztéseihezvaló hozzájárulás, mely elősegíti a szervezet fejlődését, működését.
Komárom Város Képviselő-testülete 2011-es évi irányelvei alapján elsősorban olyan szakmaiprogramok megvalósításához nyújt támogatást, amelyek:ü Komáromban kerülnek megrendezésre,ü a helyi kötődést erősítik,ü rendszeres testmozgásra, egészséges életmódra, illetve a szabadidő hasznos eltöltéséreösztönöz,ü a tömegsportot előnyben részesítik,ü kapcsolódik a város közösségi és fejlesztési törekvéseihez újszerű elemekkel valómegjelenéssel,ü népszerűsíti a szervezetekben végezhető önkéntes tevékenységet, kapcsolódva azEurópai Önkéntes Év programhoz.
Nem lehet kedvezményezett olyan szervezet, amelyek tagjai illetve célcsoportja,tevékenységének kedvezményezettjei 50%-ot meghaladó mértékben profitorientáltszervezetek.
2. A támogatás forrása
Komárom Város Képviselő-testülete az arra érdemes pályázatok támogatását Komárom Város2011. évi költségvetésének sport keretből biztosítja.
3. A támogatottak köre
3.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be papíralapú pályázatukat:
 • társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2010. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
 • Komáromban van a székhelyük, valamint
 • informális szervezetek, pénzkezelővel. Pénzkezelő szervként Komárom VárosKépviselő-testülete a Komáromi Sport és  Szabadidő Kft-t jelöli meg sport területén.
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak, a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. január 1. és 2011. december31. közé eső időszakban felmerült költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez,szakmai programjaihoz, valamint eszközfejlesztéséhez nyújtott vissza nem térítendőtámogatás.
4.2. Egyéb feltételek:
Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be. A döntéshozó atámogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
200.000Ft feletti tárgyi eszköz beszerzésnél a pályázó vegye figyelembe, hogy
 • a vásárlástól számított 5 évig az üzemeltetéséhez nem igényelhet támogatást,
 • nem adható bérbe, illetve nem értékesíthető. Az értékesítési tilalom a tárgyi eszközszámviteli törvényben meghatározott értékcsökkenés leírásáig tart, melyről a támogatott szervezet egyedi nyilvántartást vezet.
A pénzügyi elszámolás keretében a Kedvezményezett a pályázat részletes költségvetésitervének egyes költségvetési fősorai között a jelen szerződésben jóváhagyottakhoz képestlegfeljebb 20 %-kal térhet el. Az eltérés további támogatási igényt nem alapozhat meg. Eztmeghaladó mértékű eltérésre kizárólag szerződésmódosítás útján van lehetőség, a támogatásiszerződésben meghatározott módon.
Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatás felhasználásával összefüggő személyi jellegűkifizetések és a kettőszázezer forint egyedi értéket meghaladó dologi és felhalmozási kiadásokcsak a vonatkozó szerződések, megállapodások kedvezményezett hivatalos képviselője általhitelesített és a pénzügyi elszámoláshoz csatolt másolatai alapján támogathatóak.
5. Támogatható kiadások
Pályázatok esetében legalább az igényelt összeg 20%-anak megfelelő elvárt önrészt kellbiztosítani. Az önrész 50%-a saját forrásból származó készpénzes és 50%-a nem készpénzes(személyes közreműködés, társadalmi munka, tárgyi feltételek vagy szolgáltatás biztosítása)hozzájárulás. Nem tekinthető önrésznek az államháztartás alrendszereitől kapotttámogatás.A készpénzben rendelkezésre álló önrész rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkoznikell. Az elvárt önrésszel a beszámolási kötelezettség keretében el kell számolni.
A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által képviselt másszervezet részére a támogatás terhére – akár megbízási vagy vállalkozási szerződés, akármunkaszerződés útján – nyújtott kifizetés nem haladhatja meg a támogatás teljes összegének20%-át.
6. Nem támogatható kiadások
Nem elszámolható kiadás a visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmiadó, ami azt jelenti, hogy ÁFA visszaigénylésre jogosult szervezetek költségvetésükbe éselszámolásukba a visszaigényelhető ÁFA nélküli (nettó) összegeket szerepeltethetik.Ezen felül Komárom Város Képviselő-testülete meghatározott egyéb költségeket, melyeknem számolhatók el sem működési sem szakmai pályázatok esetén. Ezen költségtípusok:
 • gépkocsi útiköltsége,
 • gépkocsi vásárlása, lízingje
 • ingatlan vásárlása, valamint
 • továbbutalt támogatás.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:A pályázat magyar nyelven, kizárólag Komárom Város Önkormányzata által erre a pályázaticélra és fordulóra kiadott pályázati programűrlapon nyújtható be. A programűrlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható.A pályázat mellékleteként papír alapon kell benyújtani az alábbi dokumentumokat:
 • 1. A pályázó szervezet létesítő okiratának a szervezet képviselője által hitelesített egyszerű másolata.
 • 2. Az előző évről szóló számviteli beszámoló egyszerű másolata (fénymásolat). (A számviteli beszámoló kötelező tartalma: mérleg és eredménylevezetés. Előző évnek azt kell tekinteni, amelyre nézve a számviteli beszámoló jogszabály szerint rendelkezésreáll, illetve rendelkezésre kellene állnia (azaz amennyiben már rendelkezésre áll a 2010.évi, akkor az, ennek hiányában a 2009. évi.)
 • 3. Amennyiben nem a bírósági nyilvántartás szerinti képviselő jár el, úgy a képviselő által aláírt alakszerű meghatalmazás eredeti példánya. Az alakszerű meghatalmazáson szerepelnie kell a meghatalmazó, a meghatalmazott és az aláírásokat hitelesítő két tanúnevének, lakcímének és aláírásának.
 • 4. 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat a társadalmi szervezet bírósági nyilvántartási adatairól. A kivonat térítésmentesen igényelhető személyesen, vagy postán a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság elérhetőségein.5. Banki aláírási karton másolata, a pénzvezető bank igazolásával.
A papíralapú pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 1 másolati, egymástól külön rendezett  és lefűzött példányokban, egy, zárt borítékban kell benyújtani. Az eredeti példányt „eredeti” felirattal kell megjelölni, és ebben az eredeti adatlapokat kell elhelyezni. A mellékletekenkérjük feltüntetni a pályázó szervezet nevét. Fontos! Postán benyújtott pályázatok és dokumentumok esetén az elbíráláskor a postaibélyegző dátumát vesszük figyelembe!
7.2. Beadási határidő: 2011. április 8.
7.3. A beadás helye
A papíralapú pályázatot az alábbi postacímre kell beküldeni:Komárom Város Önkormányzata2900 Komárom, Szabadság tér 1.A borítékra kérjük rávezetni: „Sport pályázat”
7.4. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati dokumentáció elektronikus úton letölthető a www.komarom.hu honlapról.A pályázattal kapcsolatban további információkat a palyazat@komarom.hu e-mail címen iskaphatnak.
8. Pályázók döntést követő kiértesítése
A Komárom Város Képviselő-testületének döntéséről a pályázónak postai úton értesítést küld.Elutasító vagy kizáró döntés esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait.A pályázatokkal kapcsolatos döntések Komárom Város honlapján (www.komarom.hu)közzétételre kerülnek.
9. Szerződéskötés
Komárom Város Képviselő-testülete a támogatási döntéséről szóló értesítő levele tartalmazzaa szerződéskötés feltételeit.Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nemfizetett köztartozása van.
10. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására egy összegben előfinanszírozásként Komárom Önkormányzata által kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
11. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás és az elvárt 20%-os önrész felhasználásáról a támogatásiszerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni.A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásánakvégső határideje 2012. január 15.A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok a támogatási szerződés mellékletétképezik, illetve letölthetők a www.komarom.hu honlapról.A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetveprogramjait Komárom Város Önkormányzata támogatja.
Város
Kelt: Komárom, 2011. március 24.
Komárom Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI KIÍRÁS – Közművelődés

Komárom Város Önkormányzata pályázatot hirdet közösségi művelődés területéntevékenykedő civil szervezetek működésének és szakmai programjainak, valaminteszközfejlesztésének támogatására(Pályázat kódja: KOM-MŰV-11)
1. A pályázat célja
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásánaksegítését szolgálja, Komárom város Képviselő-testülete 2006. évi 18. (VI.23.) számú, a civilszervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről alkotott rendelete alapján. Célja a közösségiművelődés területén működő civil szervezetek működéséhez, szakmai programjaihoz,fejlesztéseihez való hozzájárulás, mely elősegíti a szervezet fejlődését, működését.
Komárom Város Képviselő-testülete 2011-es évi irányelvei alapján elsősorban olyan szakmaiprogramok megvalósításához nyújt támogatást, amelyek:ü Komáromban kerülnek megrendezésre,ü a helyi kötődést erősítik,ü kapcsolódik a város közösségi és fejlesztési törekvéseihez (városközpont rehabilitációsprogramokban) újszerű elemekkel való megjelenéssel,ü népszerűsíti a szervezetekben végezhető önkéntes tevékenységet, kapcsolódva azEurópai Önkéntes Év programhoz.
Nem lehet kedvezményezett olyan szervezet, amelyek tagjai illetve célcsoportja,tevékenységének kedvezményezettjei 50%-ot meghaladó mértékben profitorientáltszervezetek.
2. A támogatás forrása
Komárom Város Képviselő-testülete az arra érdemes pályázatok támogatását Komárom Város2011. évi költségvetésének közművelődési keretből biztosítja.
3. A támogatottak köre
3.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be papíralapú pályázatukat:
 • társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2010. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknakmegfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
 • Komáromban van a székhelyük, valamintü informális szervezetek, pénzkezelővel. Pénzkezelő szervként Komárom VárosKépviselő-testülete a Csokonai Művelődési Központot jelöli meg közművelődésterületén.

4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke

4.1 A támogatási időszak, a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. január 1. és 2011. december31. közé eső időszakban felmerült költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez,szakmai programjaihoz, valamint eszközfejlesztéséhez nyújtott vissza nem térítendőtámogatás.A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlákszámolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kelltörténnie.
4.2. Egyéb feltételek:
Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be. A döntéshozó atámogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
200.000Ft feletti tárgyi eszköz beszerzésnél a pályázó vegye figyelembe, hogy
 • a vásárlástól számított 5 évig az üzemeltetéséhez nem igényelhet támogatást,
 • nem adható bérbe, illetve nem értékesíthető. Az értékesítési tilalom a tárgyi eszközszámviteli törvényben meghatározott értékcsökkenés leírásáig tart, melyről a támogatott szervezet egyedi nyilvántartást vezet.
A pénzügyi elszámolás keretében a Kedvezményezett a pályázat részletes költségvetésitervének egyes költségvetési fősorai között a jelen szerződésben jóváhagyottakhoz képestlegfeljebb 20 %-kal térhet el. Az eltérés további támogatási igényt nem alapozhat meg. Eztmeghaladó mértékű eltérésre kizárólag szerződésmódosítás útján van lehetőség, a támogatásiszerződésben meghatározott módon.
Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatás felhasználásával összefüggő személyi jellegűkifizetések és a kettőszázezer forint egyedi értéket meghaladó dologi és felhalmozási kiadásokcsak a vonatkozó szerződések, megállapodások kedvezményezett hivatalos képviselője általhitelesített és a pénzügyi elszámoláshoz csatolt másolatai alapján támogathatóak.
5. Támogatható kiadások
Pályázatok esetében legalább az igényelt összeg 20%-anak megfelelő elvárt önrészt kellbiztosítani. Az önrész 50%-a saját forrásból származó készpénzes és 50%-a nem készpénzes(személyes közreműködés, társadalmi munka, tárgyi feltételek vagy szolgáltatás biztosítása)hozzájárulás. Nem tekinthető önrésznek az államháztartás alrendszereitől kapotttámogatás.A készpénzben rendelkezésre álló önrész rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkoznikell. Az elvárt önrésszel a beszámolási kötelezettség keretében el kell számolni.
A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által képviselt másszervezet részére a támogatás terhére – akár megbízási vagy vállalkozási szerződés, akármunkaszerződés útján – nyújtott kifizetés nem haladhatja meg a támogatás teljes összegének20%-át.
6. Nem támogatható kiadások
Nem elszámolható kiadás a visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmiadó, ami azt jelenti, hogy ÁFA visszaigénylésre jogosult szervezetek költségvetésükbe éselszámolásukba a visszaigényelhető ÁFA nélküli (nettó) összegeket szerepeltethetik. Ezen felül Komárom Város Képviselő-testülete meghatározott egyéb költségeket, melyeknem számolhatók el sem működési sem szakmai pályázatok esetén. Ezen költségtípusok:
 • gépkocsi útiköltsége,
 • gépkocsi vásárlása, lízingje
 • ingatlan vásárlása, valamint
 • továbbutalt támogatás.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázat magyar nyelven, kizárólag Komárom Város Önkormányzata által erre a pályázaticélra és fordulóra kiadott pályázati programűrlapon nyújtható be. A programűrlap semtartalmában, sem formájában nem változtatható.A pályázat mellékleteként papír alapon kell benyújtani az alábbi dokumentumokat:
 • 1. A pályázó szervezet létesítő okiratának a szervezet képviselője által hitelesített egyszerű másolata.
 • 2. Az előző évről szóló számviteli beszámoló egyszerű másolata (fénymásolat). (A számviteli beszámoló kötelező tartalma: mérleg és eredménylevezetés. Előző évnek azt kell tekinteni, amelyre nézve a számviteli beszámoló jogszabály szerint rendelkezésreáll, illetve rendelkezésre kellene állnia (azaz amennyiben már rendelkezésre áll a 2010.évi, akkor az, ennek hiányában a 2009. évi.)
 • 3. Amennyiben nem a bírósági nyilvántartás szerinti képviselő jár el, úgy a képviselő által aláírt alakszerű meghatalmazás eredeti példánya. Az alakszerű meghatalmazáson szerepelnie kell a meghatalmazó, a meghatalmazott és az aláírásokat hitelesítő két tanúnevének, lakcímének és aláírásának.
 • 4. 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat a társadalmi szervezet bírósági nyilvántartási adatairól. A kivonat térítésmentesen igényelhető személyesen, vagy postán a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság elérhetőségein.5. Banki aláírási karton másolata, a pénzvezető bank igazolásával.
A papíralapú pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 1 másolati, egymástól külön rendezettés lefűzött példányokban, egy, zárt borítékban kell benyújtani. Az eredeti példányt „eredeti”felirattal kell megjelölni, és ebben az eredeti adatlapokat kell elhelyezni. A mellékletekenkérjük feltüntetni a pályázó szervezet nevét.Fontos! Postán benyújtott pályázatok és dokumentumok esetén az elbíráláskor a postaibélyegző dátumát vesszük figyelembe!
7.2.Beadási határidő: 2011. április 8.
7.3. A beadás helyeA papíralapú pályázatot az alábbi postacímre kell beküldeni:Komárom Város Önkormányzata2900 Komárom, Szabadság tér 1.A borítékra kérjük rávezetni: „Közművelődési pályázat”
7.4. Részletes pályázati anyagok beszerzéseA pályázati dokumentáció elektronikus úton letölthető a www.komarom.hu honlapról.A pályázattal kapcsolatban további információkat a palyazat@komarom.hu e-mail címen iskaphatnak.
8. Pályázók döntést követő kiértesítése
A Komárom Város Képviselő-testületének döntéséről a pályázónak postai úton értesítést küld.Elutasító vagy kizáró döntés esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések Komárom város honlapján (www.komarom.hu)közzétételre kerülnek.
9. Szerződéskötés
Komárom Város Képviselő-testülete a támogatási döntéséről szóló értesítő levele tartalmazzaa szerződéskötés feltételeit.Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nemfizetett köztartozása van.
10. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására egy összegben előfinanszírozásként KomáromÖnkormányzata által kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
11. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás és az elvárt 20%-os önrész felhasználásáról a támogatásiszerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni.A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásánakvégső határideje 2012. január 15.A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok a támogatási szerződés mellékletétképezik, illetve letölthetők a www.komarom.hu honlapról.A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetveprogramjait Komárom Város Képviselő Testülete támogatja.
Város
Kelt: Komárom, 2011. március 24.
Komárom Város Képviselő Testülete